خرید تاسیسات ساختمان و کالای برقی و الکترونیکی
بازار تامین

محصولات برقی

تاسیسات ساختمان

تامین بهترین محصولات مسئولیت ماست

در سال های اخیر به کمک تولیدکنندگان ایرانی بهترین محصولات تاسیسات ساختمان و کالای برقی را تامین کرده ایم.

اعضای کلیدی تیم بازار تامین

رئیس هیات مدیره
مدیر عامل
هیات مدیره

مقالات بازارتامین را دنبال کنید